.

екип

Нашият екип се състои от високо квалифицирани специалисти с опит в консултантските услуги, свързани с разработването на проекти за кандидатстване за финансиране по еврофондовете, маркетинговите и пазарни проучвания и финансите. В управлението и консултирането на фирмата вземат участие двама утвърдени преподаватели от „Университета за национално и световно стопанство”, гр. София.

Управителят на дружеството Васил Петков е главен асистент в „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София. Дипломирал се е по специалности „Международни икономически отношения” и „Международни отношения”. Завършил е докторантура по „Световно стопанство и МИО”. Докторската му теза е на тема „Конкурентоспособност на българското селско стопанство в рамките на единния пазар на Европейския съюз”. Владее английски, френски и руски език. Трудовият му стаж е в Министерството на икономиката, като кредитен анализатор в банковия сектор, управител на консултантска фирма и изпълнителен директор на едно от водещите акционерни дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се с покупка на земеделска земя. Същият има редица специализации в областта на проучванията и конюнктурата на пазарите, европейската интеграция и корпоративните финанси. Притежава професионален опит в областта на фирменото кредитиране, проектното финансиране и бюджетирането. Автор на редица научни публикации, финансови и инвестиционни проекти.

Съдружникът и финансов мениджър Мария Петкова-Козовска е докторант в „Университет за национално и световно стопанство“, направление „Международни пазари и цени“. Завършила е специалности „Международни икономически отношения” и „Финанси” в същия университет. Владее английски и немски език. Има професионален опит в банковия сектор. Интересите й са в областта на корпоративните финанси и в разработването и оценяването на инвестиционни проекти.

Mениджърът по маркетинг и продажби Мартин Георгиев е дипломиран магистър – икономист в „Университет за национално и световно стопанство“, гр. София, с насоченост и професионален опит в областта на маркетинговите проучвания и пазарните анализи. Владее немски, английски и руски език. Притежава следдипломна квалификация по икономика на фирмата от Университет „Фридрих Александър”, гр. Нюрнберг, Германия и трудов стаж в немска търговска фирма. Има значителен опит и интереси в областта на добива на екоенергия, управление на селски и екотуризъм и разработване на биотехнологии в селското стопанство.

Бизнес консултантът Валентин Билянски е докторант в „Университет за национално и световно стопанство“, направление „Международни пазари и цени“. Завършил е специалности „Икономика на търговията“ и „Финанси“ в същия университет. Притежава професионален опит във  финансовя сектор и в частност лизингови операции. Владее англиийски език. Интересите му са в областта на корпоративното финансиране, международните валутни, финансови и стокови пазари  и др.

Бизнес консултантът Ивета Царева е завършила математическа гимназия с профил “Информационни технологии” и е дипломиран магистър по Международни финанси в „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София. Владее английски език. Интересува се и има познания в областта на маркетинговите  и пазарни проучвания и анализи и изготвянето на бизнес проекти.

Бизнес консултантът Диана Коцева е магистър по международен бизнес. Завършила е специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“, модул „Международни финанси” в „Университет за национално и световно стопанство“, гр. София. Владее отлично английски език. Интересите й са в областта на международните отношения, европейската интеграция, пазарните проучвания и маркетинговите информационни системи.

Бизнес консултантът Румен Бояджиев е магистър в „Университет за национално и световно стопанство” по „Финансов мениджмънт” и бакалавър по „Международни икономически отношения”. Владее английски език. Интересува се и има познания в областта на енергетиката, маркетинговите проучвания и финансовите анализи.

Бизнес консултантът Ненко Димов е магистър по икономика от „Университет за национално и световно стопанство“, гр. София, специалност „Застраховане и социално дело“. Има значителен професионален опит в областта на допълнителното пенсионно осигуряване като служител в пенсионноосигурителна компания и в Комисията за финансов надзор. Владее английски и италиански език. Интересува се от изследване на рисковете при управление на предприятието и от финансово-счетоводен анализ.

Офис асистентът Детелина Димова е студент четвърта година в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език”, модул „Международни финанси” в „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София. Владее отлично английски език. Интересите ѝ са в областта на маркетинга, международната търговия и международните финанси.

Офис асистентът Даниел Гогов е студент четвърта година в специалност „Международни икономически отношения”, модул „Европейска икономическа интеграция”. Владее английски и немски език. Интересите му са в областта на корпоративното финансиране, фискалния сектор и международните валутни пазари.

Фирмата работи и с външни консултанти в областта на усвояването на еврофондовете, правото и счетоводството; специалисти в областта на екологията, енергетиката, туризма и земеделието.

Всички служители са сплотени от амбицията да работят в една просперираща организация, отличаваща се с професионализъм, надеждност и пълно задоволяване на нуждите на клиентите от качествени консултантски услуги.

език: bg en de