Пазарни анализи и прогнози Маркетингови проучвания и решения Изготвяне на бизнес планове Финансово консултиране Разработка на европейски проекти Посредничество при регистрация на фирми Счетоводни услуги

Пазарни анализи и прогнози

Разработването на пазарни анализи и прогнози се състои в набавянето на първична и вторична информация, обработката й и изготвянето на научнообосновани анализи и прогнози относно:
 • динамиката и тенденциите в движението на индексите на световните борси (котировки, графики, коментари и анализи);
 • състоянието, цените и очакваните промени в конюнктурата на международните пазари;
 • анализи от гледна точка на движещи сили и фактори; средносрочни и дългосрочни перспективи и източници на риск;
 • информация за хода на различни кампании и инициативи на държавни органи или национални и международни организации и наблюдаваното или очакваното им въздействие върху състоянието на световните пазари;
 • анализи на актуални икономически и политически събития, оказващи влияние върху конюнктурата и цените на изследваните пазари;
 • други фактори, източници на риск;
 • важни новини.

Маркетингови проучвания и решения

 • проучване на пазара, доставчиците, клиентите и конкуренцията;
 • анализ на продукта или услугата, които се предлагат и мястото на компанията на пазара на дадената стока или услуга;
 • изработване на маркетингов план и стратегия стратегия, с цел привличането на възможно най-много инвеститори, клиенти и партньори;
 • консултиране относно:
 • Провеждане на промоции;
 • Мърчандайзинг;
 • Изработване на рекламни материали;
 • Развитие на продуктови марки;
 • Интернет маркетинг.

Изготвяне на бизнес планове

Дейността по разработването на бизнес планове включва:
 • информация за отрасъла, основните конкуренти и дейността на фирмата;
 • кратко описание на проекта;
 • очакван резултат след завършването на проекта;
 • маркетингова стратегия;
 • системи за управление;
 • изчисляване на паричните потоци и възръщаемостта от инвестицията;
 • икономическа и финансова обосновка за целесъобразността на конкретния проект възоснова на конкретни показатели.

Финансово консултиране

Дейностите ни във връзка с финансовото консултиране включват предоставяне на услуги в областта на корпоративните финанси:
 • консултация при сливания и придобивания;
 • съдействие при преговори;
 • оценка на предприятия, активи и недвижима собственост;
 • идентифициране на потенциални контрагенти, инвеститори и партньори;
 • съдействие за набиране на дялов и заемен капитал, банково финансиране;
 • финансово консултиране от общ характер.

Разработка на европейски проекти

Дейността ни, свързана с изготвяне на проекти за кандидатстване по програмите на ЕС, включва:
 • Предпроектна консултация и ориентиране за възможностите и условията за кандидатстване и предоставяне на информация относно:
  • текущи програми, по които може да се кандидатства;
  • условията за кандидатстване;
  • необходимите документи;
  • сроковете за кандидатстване;
 • Изготвяне на анализ за целесъобразността на проекта:
  • посещение на място и оценка на съществуващата инфраструктура;
  • анализ на предоставените данни;
  • оценка и избор на оферти от доставчици и изпълнители;
  • изчисляване на размера на инвестицията;
  • определяне на прогнозните паричните потоци по години;
  • обосновка на целесъобразността на инвестицията.
 • Подготовка на необходимата документация и изготвяне на проектното предложение и бизнес плана на кандидата:
  • набавяне на необходимите документи за кандидатстване;
  • подготовка на заявлението за кандидатстване;
  • изготвяне на бизнес плана;
  • съгласуване на проекта с възложителя.

Посредничество при регистрация на фирми

Посредничеството при регистрация на фирми включва:
 • регистрация на еднолични търговци (ЕТ), дружества с ограничена отговорност (ООД), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и акционерни дружества (АД);
 • пререгистрация на действащи фирми;
 • допълнителни услуги.

Счетоводни услуги

Счетоводното обслужване включва разнообразен пакет от услуги:
 • счетоводна и данъчна консултация;
 • анализи и оценка на текущото състояние на предприятието;
 • абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги;
 • регистрация по ЗДДС;
 • заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт счетоводител;
 • консултации на управленско ниво относно организацията и удачните алтернативи за развитие на стопанската дейност клиента.
език: bg en de